dimecres, 23 de juliol de 2008

Preguntes parlamentàries sobre l'Hotel de la Font Roja

Lluís Torró i Gil, diputat del grup parlamentari “Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís” , a l'empara del que disposa l'article 157 del RC té l'honor de formular al Consell, la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

El 15 de març de 2005, el Consell Rector del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja va donar el seu vist-i-plau (amb el vot favorable, entre d’altres, dels representants de la Conselleria de Medi Ambient) a un estudi de viabilitat i al plec de condicions mitjançant el qual l’Ajuntament d’Alcoi pretén establir una concessió administrativa per a la construcció d’un Hotel de luxe a l’espai que ocupaven uns antics xalets situats a l’àrea del Santuari de la Font Roja. Més tard, el 24 de maig de 2005 la Comissió Territorial d’Urbanisme d’Alacant va aprovar una modificació puntual del PGOU d’Alcoi per tal de permetre aquesta actuació, a pesar d’anar en contra d’allò disposat per la normativa del PORN i el PRUG del dit Parc Natural. Així mateix, el Síndic de Greuges va emetre un dictamen en desembre de 2005 en el que manifestava que, segons la normativa del parc natural, la legislació referent a la protecció del patrimoni històric-artístic i la normativa urbanística, no es podien enderrocar els xalets (condició necessària per a la construcció del dit hotel). Finalment l’Ajuntament va aprovar un nou Plec de Condicions el passat mes d’abril. Al concurs corresponent tan sols s’ha presentat una oferta, la plica de la qual va ser oberta en la Mesa de Contractació del dit Ajuntament el passat 9 de juny.

I és per això que aquest Diputat pregunta:

L’àrea del Santuari de la Font Roja és la zona de tot el Parc Natural que, segons el PRUG (art. 59.4), es troba sotmesa a un ús més intensiu i que el seu aparcament pateix greus problemes de saturació (art. 44.4). Així mateix, segons el PORN (art. 50) la millor ubicació per als serveis d’hostaleria i allotjament és l’àrea d’esmortiment d’impactes. Ateses aquestes (i altres) directrius dels documents d’ordenació del Parc Natural aprovats per la pròpia Conselleria, quina valoració en fa de la proposta d’ubicar-hi (segons la proposta de l’empresa concursant) un “Complejo Turístico Alcoy-Font Roja. Hotel **** & SPA & Albergue” amb 110 places d’Hotel (55 habitacions) i 72 places d’alberg (10 habitacions)?

Què pensa el Conseller pel que fa a l’aprovació d’un nou Plec de Condicions sense el corresponent tràmit davant el Consell Rector del Parc Natural? Pensa la Conselleria realitzar alguna gestió al respecte?

Coneix la conselleria el contingut del nou Plec de Condicions? Quines modificacions conté respecte al Plec de Condicions aprovat pel Consell Rector del Parc el març de 2005? Quina és l’opinió de la conselleria respecte a les mateixes? En cas de no conèixer el tenor d’aquestes modificacions, pensa la conselleria informar-se’n abans de l’adjudicació del concurs?

Coneix la conselleria el contingut de la proposta que ha presentat l’única empresa concursant “Promociones Hoteleras Vacacionales, S.A.? Quina valoració general fa la conselleria de la proposta? En cas de no conèixer aquesta proposta, pensa la conselleria realitzar alguna gestió per informar-se’n abans de l’adjudicació del concurs?

Coneix la conselleria que la proposta de l’empresa concursant conté instal·lacions d’SPA? És conscient la conselleria que el nou plec de condicions indica que els recursos hídrics del paratge on es vol ubicar l’hotel són insuficients? És conscient la conselleria que caldrà fer una enorme obra (sufragada amb fons públics segons el plec de condicions) per posar a disposició d’aquesta infrastructura l’aigua necessària, salvant un desnivell de més de 300 m i una distància de més de 10 km pel bell mig del propi Parc Natural? Què en pensa la conselleria al respecte?

Sap la conselleria que la proposta de l’empresa concursant contempla un increment de la volumetria que ocupaven els antics xalets? Concretament, l’increment suposa una planta i un semisoterrani de més; quina és l’opinió de la conselleria al respecte, atès que aquestes intencions atempten contra la normativa urbanística i la de protecció del Parc?

Sap la conselleria que la proposta de l’empresa concursant preveu la construcció d’un pàrquing subterrani que tindria un accés a través d’un túnel que partiria des de la carretera d’accés principal afectant, per tant, a una important zona arbrada? Què en pensa al respecte?

1 comentari:

  1. Gracies diputat. No hem de parar fins aconseguir que aquest lamentable projecte quede en un mal somi.

    ResponElimina