dilluns, 2 de març de 2009

NOTA DE PREMSA

Esquerra Unida demana al Consell que no autoritze la incineració de residus en una cimentera de Sagunt

El diputat autonòmic d’EUPV, Lluís Torró, preguntarà a la Conselleria pels criteris que regiran l’autorització de la incineració i presentarà, al mateix temps, una proposició no de llei per a sol·licitar que el Consell renuncie a aquesta autorització com a primer pas per a eliminar de la seua agenda la incineració de residus com a mitjà per al seu tractament

Després de l’anunci de Garcia Anton sobre l’autorització de la incineració de residus sòlids urbans a la cimentera Lafarge Asland de Sagunt, el diputat d’EUPV ha recordat que aquesta planta es troba saturada, perquè li arriben residus fins i tot des de Castelló “i a més, la incineració genera potencialment afeccions a la salut de les persones que viuen als entorns de les cementeres. En aquestos moments, Lafarge Cementos de Sagunt ja emet, per la crema de neumàtics que té autoritzada per la Conselleria, 55’6 kgs de mercuri. També s’emeten altres gasos pesats. Tot i que hi ha estudis que relacionen emissions d’aquest tipus amb problemes de salut no s’ha fet cap estudi epidemiològic”.

Torró afirma que la incineració resulta “inadmissible per diverses raons, entre aquestes perquè ara per ara, el PIR (Pla Integral de Residus de la CV) no admet la incineració com a tractament dels mateixos i perquè no suposa una reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, com argumenten de vegades els defensors d’aquesta solució”.

El diputat d’EUPV explica que la producció de gasos d’efecte hivernacle en la producció de cement -el 17’7 % del total produït a Espanya- ve determinada sobretot pel propi procés industrial i no per la crema de combustibles fòssils. “A més aquesta decisió del Consell subverteix la jerarquia en el tractament de residus: les famoses tres R (reducció, reutilització i reciclatge, en ordre inalterable). La incineració ni redueix, ni reutilitza i difícilment es podria entendre com un reciclatge. És simplement una manera “d’eliminar” el problema o, més bé, d’ocultar-lo i transformar-lo en un altre diferent”.

Per a Esquerra Unida, cal prioritzar la minimització en la producció de residus i la transformació dels residus orgànics en compost per tancar el cicle biològic i disminuir la dependència respecte dels adobs artificials inorgànics (amplament derivats del petroli i altres fonts no renovables).

“Els processos d’incineració sintetitzen noves substàncies durant la complexa oxidació dels materials. Moltes d’elles són molt nocives i es troben expressament prohibides per convenis internacionals i les normes de la UE. Si allò que s’incinera conté, a més, residus tòxics i perillosos -la qual cosa es produeix ara per ara en els abocaments al País Valencià- l’emissió d’aquestes substàncies augmenta exponencialment”.

Torró denuncia a més que les Autoritzacions Ambientals Integrades que s’han concedit fins ara al País Valencià per a autoritzar la “valorització” de residus en cementeres mitjançant la incineració, no han contemplat en absolut les prescripcions de l’ONU (art. 5, annex C del conveni d’Estocolm ) “el qual recomana el refredament ràpid dels gasos emesos per davall dels 200º C. Això encareix el procés i deixa de fer-lo rendible”, puntualitza.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada